KONTAKTCENTER
COMPLIANCE

Handel med värdepapper har blivit mer komplex med ett ständigt ökande utbud av finansiella instrument. Dessutom har transaktionsvolymerna ökat markant de senaste åren.

Samtidigt finns befintliga och kommande regler, som ställer allt högre krav på värdepappersinstituten att övervaka och kontrollera sin handel för att kunna upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner.

Efter den finansiella krisen 2008 upplever många kapitalförvaltare, såväl förvaltare av kapital eller värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder, ett ökat tryck på en riskbaserad strategi och kontroll av verksamheten.

Att uppnå regelefterlevnad handlar inte enbart om att följa myndigheters krav, att göra affärer med fel motpart kan innebära finansiella risker och negativ publicitet.

Vi kan hjälpa våra kunder med inspelning av kundsamtal och kontakter som mail och chatt, men lika viktigt är att se till att rätt konversationer lagras på rätt sätt så att rätt personer med rätt behörighet har tillgång till dessa. Det finns också flera fall då gjorda inspelningar inte längre skall behållas, detta aktualiserat med ”rätten att bli glömde” i GDPR. I våra system för inspelning och lagring av kundkonversationer finns funktioner speciellt anpassade till gällande krav på lagring och radering. De som jobbar med Compliance, regelefterlevnad får ett verktyg med full insikt i vad som spelas in, vad som lagras, arkiveringsregler samt ett verktyg för att radera samtal med attestmöjlighet.

Med våra analysverktyg kan vi i semirealtid, med några minuters fördröjning, analysera och söka icke önskade beteenden. Vi kan larma för insiderhandel, penningtvätt men också för rena bedrägeriförsök. Men våra analysverktyg kan organisationer finna och åtgärda allvarliga incidenter innan den ekonomiska skadan är skedd. Inspelning och hantering av kundkontakter är historiskt ett av Savens kännetecken. Vi jobbar idag med de flesta större aktörerna på marknaden.